Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Joeva zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Joeva worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Joeva ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van Joeva zijn vrijblijvend en Joeva behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Joeva. Joeva is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Joeva dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling mede.


Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 10 dagen na levering door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL34 RABO 014 837 0 837 ten name van Joeva te Hellevoetsluis, of via vooruit betaling.

3.3 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij zal alsdan extra administratiekosten in rekening worden gebracht van € 12,50.

Zodra de wederpartij in verzuim blijft verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Joeva op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Joeva is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

3.4 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en administratiekosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,00 exclusief btw.

3.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Joeva.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Joeva.

 

Artikel 4. Levering.
4.1 Alle leveringen geschieden per DHL of PostNL aan het door koper opgegeven Nederlandse adres, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten zijn voor rekening koper tenzij anders aangegeven. Het verzenden van het pakket is voor risico van de klant.

4.2 Het versturen van het pakket zal geschieden binnen 2 werkdagen. De door Joeva opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 Indien nodig is Joeva gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren. Dit geschiedt na schriftelijk of telefonisch contact met koper. Order dient echter altijd vooraf voldaan te zijn.

4.4 Indien de koper (af) levering weigert of onmogelijk maakt, heeft Joeva het recht de overeenkomst te ontbinden, of de te leveren goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden.

4.5 Indien Joeva van de in art. 4.4 genoemde mogelijkheid gebruik maakt blijft de betalingsverplichting van de koper van kracht


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u alle kosten verschuldigd aan Joeva heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.
6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Joeva daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering schriftelijk of telefonisch op de hoogte.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Joeva de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Joeva te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

6.4 Wij geven geen geld terug maar u kunt wel een tegoedbon krijgen die u kunt inwisselen bij één van de webwinkels die in eigendom zijn van Joeva.


Artikel 7. Bestellingen/communicatie.
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Joeva, dan wel tussen Joeva en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Joeva, is Joeva niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Joeva.


Artikel 8. Overmacht.
8.1 Onder overmacht wordt verstaan: Omstandigheden waar verkoper geen invloed op heeft, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

8.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inbegrepen in het vermelde lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in verkopers bedrijf of dat van leveranciers.

8.3 Bij overmacht heeft verkoper het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden. Dit zonder dat verkoper in welke vorm dan ook gehouden wordt tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

8.4 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst wegens een opgetreden toestand van overmacht is koper echter wel verplicht tot het betalen van een door verkoper te bepalen redelijke vergoeding voor het al gepresteerde.


Artikel 9. Diversen.
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Joeva in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Joeva vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 Joeva is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 11. Aanvullende Voorwaarden en Privacywetgeving.
11.1 Joeva gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling, en zullen niet aan derden worden verstrekt. Hiermee voldoet Joeva aan de privacywetgeving.

11.2 Type fouten voorbehouden.

11.3 Als u gebruik maakt van deze site betekent dat gelijk dat u onze algemene voorwaarden accepteert.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Joeva zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Joeva worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Joeva ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van Joeva zijn vrijblijvend en Joeva behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Joeva. Joeva is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Joeva dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling mede.


Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


3.2 Betaling dient te geschieden voor verzending van de producten.


3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Joeva.


3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Joeva.


Artikel 4. Levering.
4.1 Alle leveringen geschieden per Selektvracht aan het door koper opgegeven Nederlandse adres, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten zijn voor rekening koper tenzij anders aangegeven. Het verzenden van het pakket is voor risico van de klant.


4.2 Het versturen van het pakket zal geschieden binnen 2 werkdagen nadat betaling is ontvangen op het rekeningnummer van Joeva. De door Joeva opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.


4.3 Indien nodig is Joeva gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren. Dit geschiedt na schriftelijk of telefonisch contact met koper. Order dient echter altijd vooraf voldaan te zijn.


4.4 Indien de koper (af) levering weigert of onmogelijk maakt, heeft Joeva het recht de overeenkomst te ontbinden, of de te leveren goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden.


4.5 Indien Joeva van de in art. 4.4 genoemde mogelijkheid gebruik maakt blijft de betalingsverplichting van de koper van kracht


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u alle kosten verschuldigd aan Joeva heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.
6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Joeva daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering schriftelijk of telefonisch op de hoogte.


6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Joeva de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten.


6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Joeva te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


6.4 Wij geven geen geld terug maar u kunt wel een tegoedbon krijgen die u kunt inwisselen bij één van de webwinkels die in eigendom zijn van Joeva.


Artikel 7. Bestellingen/communicatie.
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Joeva, dan wel tussen Joeva en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Joeva, is Joeva niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Joeva.


Artikel 8. Overmacht.
8.1 Onder overmacht wordt verstaan: Omstandigheden waar verkoper geen invloed op heeft, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.


8.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inbegrepen in het vermelde lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in verkopers bedrijf of dat van leveranciers.


8.3 Bij overmacht heeft verkoper het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden. Dit zonder dat verkoper in welke vorm dan ook gehouden wordt tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


8.4 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst wegens een opgetreden toestand van overmacht is koper echter wel verplicht tot het betalen van een door verkoper te bepalen redelijke vergoeding voor het al gepresteerde.


Artikel 9. Diversen.
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Joeva in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Joeva vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


9.2 Joeva is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 11. Aanvullende Voorwaarden.
11.1 Joeva gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van uw bestelling, en zullen niet aan derden worden verstrekt.

11.2 Type fouten voorbehouden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2018 Joeva | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel